Windows Live Mesh ActiveX Control

Windows Live Mesh ActiveX Control

Microsoft Corporation – Freeware
ra khỏi 115 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows Live Essentials (trước đây là Windows Live Installer) là một bộ ứng dụng phần mềm miễn phí của Microsoft nhằm cung cấp tích hợp và kèm e-mail, tin nhắn tức thì, chia sẻ ảnh, xuất bản blog, Dịch vụ bảo mật và các thực thể khác Windows Live. Yếu tố cần thiết chương trình được thiết kế để tích hợp tốt với nhau, với Microsoft Windows, và với khác Windows Live web-based dịch vụ như SkyDrive và Hotmail, do đó họ hoạt động như một "tổng thể liền mạch".

Tổng quan

Windows Live Mesh ActiveX Control là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.849 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Live Mesh ActiveX Control hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/10/2010.

Windows Live Mesh ActiveX Control đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Live Mesh ActiveX Control đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Live Mesh ActiveX Control!

Cài đặt

người sử dụng 6.849 UpdateStar có Windows Live Mesh ActiveX Control cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.